Arhiva vijesti

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI CRPNE STANICE OLGE BAN 24.02.2017

Rekonstrukcija crpne stanice u parku Olge Ban, jedna je od četrnaest predviđenih rekonstrukcija u sklopu EU projekta Poreč. Osim potpune rekonstrukcije crpnih stanica, izvodi se i djelomična rekonstrukcija 36 crpnih stanica, koja podrazumijeva zamjenu upravljačkog ormara, fazonskih komada i crpki. Rekonstrukcijom je predviđena i integracija crpnih stanica u centralni nadzorno-upravljački sustav, koji će omogućiti daljinsko nadziranje i upravljanje crpnim stanicama. Također, u sklopu ugovora za izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, izgraditi će se 6 novih crpnih stanica, predviđenih za odvodnju otpadnih voda do lokacija novih UPOV-a.

više »

Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2016. godinu 02.02.2017

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/2015 ), Odvodnja Poreč d.o.o. raspisuje:

više »

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BUIĆI 01.02.2017

U ponedjeljak, 29.02.2016. godine započeti će radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Buići. Radovi se izvode u sklopu EU projekta Poreč, sufinanciranog od strane strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, a planirano je, u naselju Buići, izvesti 2400 metara gravitacijskog kolektora profila DN 250 mm u vrijednosti oko 2.400.000,00 kuna. Buduća kanalizacijska mreža prikupljati će otpadne vode naselja Buići, te ih odvoditi na postojeći kanalizacijski kolektor Buići – Poreč.

više »

POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU KOLEKTORA FUŠKULIN – MUGEBA 01.02.2017

Prema godišnjem planu gradnje komunalnih vodnih građevina potpisan je i prvi ugovor u ovoj godini – Ugovor za izgradnju kolektora Fuškulin – Mugeba između Odvodnje Poreč d.o.o. s jedne strane i ING-GRAD d.o.o. Zagreb s druge strane.

više »

06.01.2017

Dragi prijatelji i suradnici, iskreno Vam se zahvaljujemo na uspješnoj suradnji i želimo da Vam nadolazeći blagdani budu ispunjeni mirom, a nova 2017. godina obiljem radosti, zdravlja te osobnog i poslovnog uspjeha.

više »

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJU ST. DIKLIĆ 18.11.2016

U sklopu EU projekta Poreč, u naselju St. Diklić izgrađeno je 540 metara kanalizacijske mreže koja će otpadne vode odvoditi na postojeći glavni kolektor Buići – Poreč.

više »

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJIMA KADUMI, KUKCI, ST. VERGOTINI, VARVARI I ŽBANDAJ 14.11.2016

Obavještavamo građane da su stvoreni uvjeti za priključenje objekata na novu kanalizacijsku mrežu izgrađenu u sklopu EU projekta Poreč u naseljima: KADUMI, KUKCI, ST. VERGOTINI, VARVARI I ŽBANDAJ.

više »

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE NASELJA VARVARI – I. FAZA 08.11.2016

Obavještavamo građane da će u srijedu, 18.11.2015. godine, započeti gradnja kanalizacijskog sustava naselja Varvari, točnije I. faze. U okviru I. faze izvest će se 1.344 m gravitacijskih kolektora te crpna stanica CS Varvari s pripadnim tlačnim cjevovodom (163 m tlačnog cjevovoda). Kanalizacijska mreža naselja Varvari prikupljati će sanitarne otpadne vode naselja, a priključiti će se na postojeći glavni kanalizacijski kolektor Servisne zone Buići – Poreč. Radovi na izgradnji I. faze planiraju se okončati krajem veljače 2016. godine. U skladu s potrebama, uspostaviti će se privremena regulacija prometa.

više »

POČETAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GLAVNOG KOLEKTORA POREČ SJEVER NA DIONICI IZMEĐU HOTELA VALAMAR PINIA I HOTELA VALAMAR ZAGREB 01.11.2016

U ponedjeljak, 02.11.2015. godine, započinju radovi na rekonstrukciji glavnog kolektora Poreč sjever u sklopu EU projekta Poreč - Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. Rekonstruirani kolektor, koji se planira izvesti ugradnjom poliesterskih GRP cijevi profila DN 600 mm, odvodit će otpadne vode aglomeracije Poreč sjever na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Također, predviđena je i izrada novih armirano-betonskih revizijskih okana. Dionica obuhvaćena radovima je Šetalište Antona Restovića, od hotela Valamar Pinia do hotela Valamar Zagreb. Do okončanja radova, koje se planira krajem siječnja, navedena će dionica biti zatvorena za prometovanje.

više »

OBAVIJEST O NASTAVKU RADOVA NA IZGRADNJI GLAVNOG KOLEKTORA NASELJA RADMANI 27.10.2016

Obavještavamo građane da će se u petak, 23.10.2015. godine, nastaviti radovi na izgradnji glavnog kolektora naselja Radmani. Radovi se planiraju okončati početkom prosinca. Izgradit će se ukupno 1.737 metara kolektora od polipropilenskih korugiranih cijevi promjera DN 250 mm sa polipropilenskim segmentnim brizganim oknima te 2 crpne stanice. Navedeni kolektor odvodit će otpadne vode naselja Radmani na glavni kolektor Žbandaj čija će gradnja uskoro započeti. Tijekom izvođenja radova biti će uspostavljena privremena prometna regulacija sa obilaznim pravcima preko naselja Dračevac. Molimo građane na strpljenje i poštivanje prometne regulacije.

više »