NaslovnaVijestiGRADI SE KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA MIČETIĆI

GRADI SE KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA MIČETIĆI

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da su na dijelu aglomeracije Poreč sjever započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Mičetići. Planirana vrijednost investicije iznosi cca. 250.000 kuna.

U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijskog kolektora sa kućnim priključcima za odvodnju otpadnih voda naselja Mičetići u duljini od 230 m, sa priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna- Žbandaj. Isti se izvode sukladno godišnjem planu asfaltiranja nerazvrstanih cesta naselja na području Grada Poreča.

Predviđeni rok za izvođenje predmetnih radova je 30. travnja 2021. godine. Samo izvođenje radova planira se započeti od posljednjeg objekta u naselju pa nizvodno  prema spoju na postojeće kontrolno okno kod ulaza u naselje Mičetići. Svi sudionici u gradnji uložiti će sve napore da se radovi dovrše čim je prije moguće.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

U nastavku situacija zahvata radova u naselju Mičetići

Situacija zahvata radova

Odvodnja Poreč d.o.o.