Aktualne vijesti

ZAHVALA ODVODNJE D.O.O. ZADAR ODVODNJI POREČ D.O.O.

Zbog nezapamćenih kiša i poplava kojeg su ovog rujna zadesile Zadar, Odvodnja d.o.o. Zadar uputila je apel Odvodnji Poreč za pomoć u sanaciji posljedica plavljenja. Trgovačko društvo Odvodnja Poreč promptno je na teren put Zadra poslalo svoje vozilo sa cisternom zapremnine 14 m3 sa posadom koju čine vozač i jedan radnik. U Zadru su ostali puna dva tjedna, sa svakodnevnim radom na terenu po 10 i više sati.

Priključak na kanalizacijsku mrežu za 340 domaćinstava u Baderni i okolici

U porečkom naselju Bonaci nastavljena je izgradnja kanalizacijske mreže, nakon što su radovi bili privremeno obustavljeni zbog ljetne sezone. Na duljini od 3280 metara gradi se kanalizacijski kolektor Baderna – Žbandaj, a omogućit će priključenje kanalizacije na području sustava Baderna i to u naseljima Baderna, Katun i Štifanići, zatim naselja Bonaci, Ladrovići i Mičetići, što sveukupno čini 340 kućanstava koja će se moći priključiti na sustav javne odvodnje aglomeracije Poreč – sjever. Vrijednost radova je 3,6 milijuna kuna, a sufinanciraju ih Hrvatske vode.

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA IZMJEŠTANJU DTK INSTALACIJA U NOVOJ VASI

Obavještavamo mještane Nove Vasi i korisnike županijske ceste kroz Novu Vas o izvođenju izvanrednih radova na izmještanju DTK instalacija u vlasništvu Hrvatskog telekoma, koje će izvoditi tvrtka Ericsson Nikola Tesla servisi d.o.o. iz Zagreba. Radovi će započeti sutra, 15.10.2016. godine, te će se na dionici od skretanja za Brčićku ulicu do mjesnog groblja iskopi vršiti u bankini, a od groblja do osnovne škole u kolničkom traku županijske ceste.

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA SERVISNE ZONE TAR

Obavještavamo javnost da su započeti radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Servisne zone Tar. Vrijednost ugovorenih radova iznose cca 1.200.000,00 kn (bez PDV-a), a dijelom sufinancirani su od strane Hrvatskih voda. Planirano je izvesti ukupno 826,00 m' kolektora od čega 462,00 m' gravitacijskog kolektora profila DN 250 mm, 365 m' tlačnog cjevovoda profila DN 125 mm, te jedna crpna stanica kapaciteta 6 l/s. Kanalizacijski kolektor prikupljati će sanitarne otpadne vode buduće Servisne zone Tar, te transportirati iste do crpne stanice Rogovići, zatim tlačnim cjevovodom na postojeće okno kanalizacijskog sustava naselja Tar. Radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora izvodit će se većim dijelom u trupu Županijske ceste ŽC 5040 te manjim dijelom po Lokalnoj cesti LC 50045.

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BADERNA – I faza

Obavještavamo mještane i posjetitelje naselja Baderna da će u petak 07.10.2016. godine započeti radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Baderna - I faza. Radovi vrijedni 4.958.215,52 kn, sufinancirani su od strane Hrvatskih voda, a planirano je izvesti 5.362 metra gravitacijskog kolektora profila DN 300 i 250 mm sa pripadajućim kućnim priključcima. Buduća kanalizacijska mreža prikupljati će otpadne vode naselja Baderna, te ih putem planiranog glavnog kolektora Baderna - Žbandaj odvoditi na postojeći glavni kolektor naselja Žbandaj.

ZAPOČINJE REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE POREČ 2 NA RIVI

Dana 23.09.2016. godine započeti će radovi na rekonstrukciji crpne stanice Poreč 2, koja je smještena na gradskoj rivi. Radovi se sufinanciraju u sklopu EU projekta Poreč – sustav odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. Radove smo primorani započeti zbog uspješnog povlačenja sredstava iz Europskih fondova do kraja godine, kao i rizika havarija zbog dotrajalog stanja same crpne stanice. Dovršetak radova na rekonstrukciji se očekuje početkom studenog. Vrijednost radova iznosi približno 350.000,00 kuna, a izvodi ih tvrtka Aquaterm d.o.o. iz Karlovca.