NaslovnaVijestiNA JESEN KREĆE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U FUŠKULINU

NA JESEN KREĆE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U FUŠKULINU

Kako i najavljeno, Odvodnja Poreč d.o.o. nastavlja sa širenjem kanalizacijske mreže po nekoliko preostalih naselja na području Grada Poreča-Parenzo u kojima još nije izgrađena. Tako Odvodnja Poreč danas otvara javnu nabavu za radove na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza. Ukupna duljina projektirane mreže naselja iznosi 4.162 metara mreže (od čega 4.014 metara gravitacijske odvodnje i 148 metara tlačne odvodnje), s jednom crpnom stanicom koja će u budućnosti prihvaćati i transportirati otpadne vode naselja Jasenovica, Čusi, Dračevac i Montižana.

Inače naselje Fuškulin kroz projektnu dokumentaciju sastavni je dio Podsustava Fuškulin, koji obuhvaća naselja Fuškulin, Jasenovica i Ćuši, i koji je podijeljen u 3 faze izgradnje.

Predmet ove javne nabave je naselje Fuškulin I faza, čime će se omogućiti priključenje za oko 130 kućanstava. Sustav naselja Fuškulin I faza priključit će se na ranije izgrađen kolektor Mugeba –  Fuškulin, a otpadne vode odvodit će se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 1.100.000 eura

Planirani početak radova je krajem mjeseca rujna 2023.g.

Inače, trenutna pokrivenost kanalizacijskom mrežom na području Grada Poreča i pripadajućih naselja je viša od 92%. Kako bi se došlo do 100% pokrivenosti, Odvodnja Poreč planira nastaviti s ulaganjima i u preostalih nekoliko naselja na području Grada.

Odvodnja Poreč d.o.o.